503120366 | 502518088 | 501313444
najlepsza zdawalność
Zobacz nasze lokalizacje

Miejsca gdzie prowadzimy kursy

Kurs, uprawnienia na wózki widłowe

 

Zapisy na kursy:

ul. Kościuszki 52/1 tel. 503 120 366

ul. Długa 31/22 tel. 501 313 444

 


WÓZKI JEZDNIOWE PODNOŚNIKOWE Z MECHANICZNYM NAPĘDEM PODNOSZENIA

Ośrodek Szkolenia Kierowców Marcin, prowadzi kursy:

 • operatorów wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

 

 • wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózków jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem

 www.testwozki.oskmarcin.pl

KURS SKŁADA SIĘ Z:

30 godz. zajęć teoretycznych

12 godz. zajęć praktycznych

OKRES WAŻNOŚCI UPRAWNIEŃ:

II WJO- Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wyłączeniem wózków z wysięgnikiem oraz wózków z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem- 10 LAT

I WJO- Wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z wysięgnikiem oraz wózki jezdniowe podnośnikowe z mechanicznym napędem podnoszenia z osobą obsługującą podnoszoną wraz z ładunkiem (uprawnia  również  do  obsługi  wszystkich  pozostałych  wózków  jezdniowych podnośnikowych z mechanicznym napędem podnoszenia)- 5 LAT

 

WYMAGANIA WSTĘPNE DLA UCZESTNIKÓW:

 • wykształcenie co najmniej podstawowe
 • ukończone 18 lat
 • aktualne zaświadczenie lekarskie stwierdzające, że kandydat może wykonywać zawód operatora wózka widłowego

Kurs zakończony jest egzaminem państwowym przed komisją Urzędu Dozoru Technicznego, po zdaniu którego otrzymuje się zaświadczenie kwalifikacyjne UDT - ważne zgodnie z rozporządzeniam na terenie całego kraju. Posiadając takie uprawnienia można również starać się o wydanie CERTYFIKATU ważnego w państwach UE, który wydaje UDT - CERT z Warszawy.

EGZAMIN:

Składa się z części:

 • teoretycznej
  • Udzielenie poprawnej odpowiedzi na co najmniej 11 z 15 pytań zalicza egzamin teoretyczny.
  • Czas trwania egzaminu teoretycznego 30 min.
 • praktycznej.

 


INFORMACJE:

UL. KOŚCIUSZKI 52/1 (tel: 503-120-366)

UL. DŁUGA 31/22     (tel: 501-313-444)

 

 

 

 

Aktem prawnym określającym wymagania bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym, używanych w transporcie wewnętrznym zakładu pracy jest Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 10 maja 2002 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy użytkowaniu wózków jezdniowych z napędem silnikowym (Dz. U. Nr 70, poz. 650 z późn. zm.) – dalej r.u.w. Rozporządzenie to, dopuszcza kilka możliwości uzyskania uprawnień operatora wózka jezdniowego.

 

W myśl § 4 ust. 1 r.u.w., do obsługi wózka może być dopuszczony pracownik, który ukończył 18 lat i uzyskał:

uprawnienia operatora, zgodnie z odrębnymi przepisami, lub
imienne zezwolenie do obsługi wózka wystawione przez pracodawcę, ważne na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

 

Dokumentami potwierdzającymi kwalifikacje do obsługi wózka jezdniowego z napędem silnikowym są, alternatywnie:

 • zaświadczenie kwalifikacyjne wydane przez organ właściwej jednostki Urzędu Dozoru Technicznego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. Nr 79, poz. 849 z późn. zm.) – dalej r.k.u.t. lub
 • książka operatora wydana przez Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego na podstawie rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 20 września 2001 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas eksploatacji maszyn i innych urządzeń technicznych do robót ziemnych, budowlanych i drogowych (Dz. U. Nr 118, poz. 1263) – dalej r.e.m. lub
 • imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę po spełnieniu warunku określonego w § 4 ust. 2 r.u.w

Należy pamiętać, że osoby, których kwalifikacje zostały potwierdzone przez Urząd Dozoru Technicznego (posiadające zaświadczenie kwalifikacyjne) lub Instytut Mechanizacji Budownictwa i Górnictwa Skalnego (posiadające książką operatora) uprawnione są do obsługi wózków jezdniowych na terenie całego kraju, podczas gdy imienne zezwolenie wydane przez pracodawcę ważne jest tylko na terenie zakładu pracy tego pracodawcy.

 

Imienne zezwolenie może być wydane pracownikowi po ukończeniu, z wynikiem pozytywnym, szkolenia dla operatorów wózków zorganizowanego przez pracodawcę, według programu opracowanego lub zatwierdzonego przez jednostką organizacyjną wyznaczoną przez Ministra właściwego do spraw gospodarki. Tymi wyznaczonymi jednostkami mogę być ośrodki szkoleniowe prowadzące szkolenia dla kierowców wózków jezdniowych.
Pracodawca może prowadzić szkolenie dla operatorów wózków we własnym zakresie (używać do nauki własny sprzęt i zatrudniać jako wykładowców i instruktorów swoich pracowników) lub korzystać z ośrodków szkoleniowych zewnętrznych. Pracodawca powinien jednakże pamiętać, iż zorganizowanie szkolenia dla operatorów wózków przez pracodawcę w celu wydania pracownikowi imiennego zezwolenia jest obligatoryjne.
Jeżeli pracownik przedstawi pracodawcy zaświadczenie o ukończeniu szkolenia dla operatorów wózków zorganizowanego przez inny podmiot (np. przez poprzedniego pracodawcą, ośrodek szkoleniowy zewnętrzny), to pracodawca w procesie szkolenia tego pracownika może uwzględnić odbyte szkolenie.

W praktyce pracodawcy chętniej zatrudniają osoby posiadające już uprawnienia UDT. Jest to dla nich wygodniejsze, gdyż nie muszą organizować dodatkowych szkoleń i brać odpowiedzialności za wydane zezwolenia. Jak pokazują statystyki większość wypadków z udziałem wózków podnośnikowych powodują pracownicy pracujący na podstawie imiennych zezwoleń. Z analizy zbadanych przez inspektorów Państwowej Inspekcji Pracy wypadków z udziałem wózków jezdniowych podnośnikowych, wynika, że główne przyczyny zdarzeń mają związek ze złą jakością szkoleń. Warto więc zainwestować w swoje kwalifikacje. Zwiększa to szanse na rynku pracy, ale również zwiększa bezpieczeństwo nasze i innych osób.

 

WZÓR ZAŚWIADCZENIA:

     Materiały pomocne w kursie:     

Jak sprawdzić przecieki wewnętrzne

 Dopuszczalne zużycie wideł

Czujnik obciążenia fotela w wózku jezdniowym

Maszt typu triplex

Sprawdzenie układu kierowniczego i kół

Podnoszenie ładunku

Przecieki wewnętrzne w instalacji hydraulicznej na siłownikach pochyłu masztu

 

 

 

Zapisy on-lineZaufane opinie