503120366 | 502518088 | 501313444
najlepsza zdawalność
Zobacz nasze lokalizacje

Miejsca gdzie prowadzimy kursy

PODESTY

Uprawnienia na podesty ruchome
Zgodnie z Ustawą z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz.U. 2000 Nr 122 poz. 1321) osoby obsługujące i konserwujące urządzenia techniczne (w tym podesty ruchome) muszą posiadać zaświadczenia kwalifikacyjne potwierdzające ich wiedzę i umiejętności w tym zakresie.


Szczegółowe zasady przeprowadzania egzaminów, okres na jaki są wydawane uprawnienia oraz wzory wydawanych zaświadczeń kwalifikacyjnych określa Rozporządzenie Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz.U. 2019 poz. 1008).

 


Podesty ruchome przejezdne – ważne 5 lat

Ze względu na swoją uniwersalność bardzo szerokie zastosowanie znajdują podesty ruchome przejezdne.

Można wśród nich wyróżnić podesty:

samobieżne na podwoziu kołowym lub gąsienicowym
zabudowane na samochodach
zabudowane na przyczepach


Dodatkowo ze względu na rodzaj konstrukcji nośnej podesty przejezdne można podzielić na:

nożycowe
teleskopowe
przegubowe

Jak uzyskać uprawnienia na podesty ruchome przejezdne?
Zgodnie z obowiązującymi przepisami jedyną drogą do uzyskania uprawnień do obsługi podestów ruchomych przejezdnych jest zdanie egzaminu przed komisją kwalifikacyjną Urzędu Dozoru Technicznego. Warunkiem przystąpienia do egzaminu jest złożenie do UDT wniosku o sprawdzenie kwalifikacji oraz wniesienie opłaty egzaminacyjnej. Na przeprowadzenie egzaminu UDT ma 30 dni od dnia złożenia wniosku wraz z niezbędnymi załącznikami.


Egzamin składa się z dwóch części:

teorii – test jednokrotnego wyboru; czas 30 minut, 15 pytań, 4 możliwe odpowiedzi, zaliczenie od 11 poprawnych odpowiedzi
praktyki – obsługa podestu przejezdnego
Na egzamin należy zgłosić się z dowodem tożsamości (Dowód Osobisty lub Paszport).

Po zaliczeniu egzaminu UDT wydaje stosowne zaświadczenie kwalifikacyjne.

 


Co z bezterminowymi uprawnieniami UDT?
Zgodnie z ustawą z 9 listopada 2018 r. o zmianie ustawy o dozorze technicznym zaświadczenia kwalifikacyjne wydane przez UDT przed 1 czerwca 2019 zachowują ważność do 31 grudnia 2023.

Osoby posiadające takie uprawnienia muszą wystąpić do UDT z wnioskiem o przedłużenie terminu ważności uprawnień nie później niż na 3 miesiące przed upływem tego terminu, czyli do 30 września 2023.

Nie złożenie wniosku w tym terminie spowoduje konieczność ponownego zdawania egzaminu!!!

Zapisy on-lineZaufane opinie