503120366 | 502518088 | 501313444
najlepsza zdawalność
Zobacz nasze lokalizacje

Miejsca gdzie prowadzimy kursy

Terminowe uprawnienia UDT

W związku z wejściem w życie z dniem 1 czerwca 2019 r. nowego rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych, poniżej przekazujemy podstawowe informację odpowiadające na pytanie – do kiedy ważne są uprawnienia UDT? 

Odpowiedź na to pytanie jest często poszukiwana przez osoby, które brały udział w szkoleniach oraz egzaminach przed  wejściem zmian, kiedy rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. poz. 849 oraz z 2003 r. poz. 426) nie przewidywało terminowych uprawnień UDT. 

Wpis opiera się na poniższych aktach prawnych:

❖rozporządzenia Ministra Przedsiębiorczości i Technologii z dnia 21 maja 2019 r. w sprawie sposobu i trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych oraz sposobu i trybu przedłużania okresu ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (Dz. U. poz. 1008)
❖ ustawy z dnia 21 grudnia 2000 r. o dozorze technicznym (Dz. U. z 2019 r. poz. 667)

– w związku z utratą z dniem 1 czerwca 2019 r. mocy dotychczasowego rozporządzenia Ministra Gospodarki z dnia 18 lipca 2001 r. w sprawie trybu sprawdzania kwalifikacji wymaganych przy obsłudze i konserwacji urządzeń technicznych (Dz. U. poz. 849 oraz z 2003 r. poz. 426).

oraz

NEWSLETTER nr 2/2019 .[online]Warszawa: Departament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego, 2019 [dostęp: maj 2019]. Dostepny: NewsletterDepartament Obrotu Towarami Wrażliwymi i Bezpieczeństwa Technicznego“

 
Czy wydane przed dniem 1 czerwca 2019 r., czyli przed wejściem w życie nowego rozporządzenia, zaświadczenia są ważne? Jeżeli tak, to do kiedy? Kiedy złożyć wniosek?
Zasada ważności zaświadczeń dotychczas wydanych wynika wprost z przepisów przejściowych ustawy o zmianie ustawy o dozorze technicznym z dnia 9 listopada 2018 r. (Dz. U. z 2018 r. poz. 2518) – zachowują one ważność przez okres 5 lat od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy (art. 3 ust. 1 tej ustawy), czyli 5 lat od dnia 1 stycznia 2019 r. Po tym okresie, tj. po dniu 1 stycznia 2024 r., osoby zainteresowane, spełniające warunki wynikające z ustawy mogą nadal posiadać to „dawne” zaświadczenie kwalifikacyjne, w oparciu o bezpłatny wniosek o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego, albo mogą wystąpić z wnioskiem o sprawdzenie kwalifikacji na ogólnych zasadach, jeżeli chcą np. uzyskać nowe uprawnienia.

Ważna w tej kwestii jest również data złożenia wniosku o przedłużenie ważności uprawnień ponieważ następuje to w drodze wniosku, który należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia (art. 23 ust. 2c pkt 1 ustawy).

Dlatego w przypadku osób posiadających zaświadczenia dotychczas bezterminowe, wydane do dnia 1 czerwca 2019 r. wniosek taki musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy przed dniem 1 stycznia 2024 r. Wówczas ważność dotychczas wydanego zaświadczenia zostanie przedłużona na kolejne 5 lub 10 lat – w zależności od rodzaju kwalifikacji i rodzaju urządzenia (załącznik nr 3 do rozporządzenia). Wzór wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 
Czy przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego jest odpłatne?
Nie, przepisy ustawy o dozorze technicznym stanowią, że nie pobiera się opłat od czynności przedłużania okresów ważności zaświadczeń kwalifikacyjnych (art. 23 ust. 2a ustawy).

 
W jaki sposób następuje przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego?
Przedłużenie okresu ważności zaświadczenia następuje w drodze wniosku, który należy złożyć nie później niż w terminie 3 miesięcy przed dniem upływu okresu ważności zaświadczenia (art. 23 ust. 2c pkt 1 ustawy). W przypadku osób posiadających zaświadczenia dotychczas bezterminowe, wydane do dnia 1 czerwca 2019 r. wniosek taki musi zostać złożony w terminie 3 miesięcy przed dniem 1 stycznia 2024 r. Wówczas ważność dotychczas wydanego zaświadczenia zostanie przedłużona na kolejne 5 lub 10 lat – w zależności od rodzaju kwalifikacji i rodzaju urządzenia (załącznik nr 3 do rozporządzenia). Wzór wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia określa załącznik nr 4 do rozporządzenia.

 
Jakie warunki należy spełnić, aby przedłużyć okres ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego?
Osoba ubiegająca się o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia kwalifikacyjnego powinna złożyć wniosek, o którym mowa powyżej i spełniać dwa warunki:

– wykonywać czynności wynikające z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat oraz

– pod rygorem odpowiedzialności karnej złożyć oświadczenie o wykonywaniu tych czynności (art. 23 ust. 2c ustawy).

Stosowne oświadczenie znajduje się w rubryce C wzoru wniosku o przedłużenie okresu ważności zaświadczenia (załącznik nr 4 do rozporządzenia).

 
Co oznacza określone w ustawie „wykonywanie czynności w zakresie określonym w tym zaświadczeniu przez co najmniej 3 lata w okresie ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia”? Czy będzie to w jakiś sposób weryfikowane?
Przepis art. 23 ust. 2c ustawy, jako warunek przedłużenia ważności zaświadczenia podaje jedynie wykonywanie czynności wynikających z zaświadczenia przez 3 lata w ciągu ostatnich 5 lat ważności zaświadczenia. Dalej z ust. 2d tego przepisu wynika, że składa się oświadczenie – pod rygorem odpowiedzialności karnej – o spełnianiu tego warunku. Nie ma zatem znaczenia, czy okres 3 lat będzie ciągły, czy przerywany w czasie tych 5 lat. Inne dokumenty oprócz wniosku i oświadczenia nie są wymagane (czyli np. zaświadczenia, świadectwa pracy, umowy itp.).

 
Jak wygląda zaświadczenie wydane na nowych zasadach?
Zaświadczenia mają postać plastikowych kart identyfikacyjnych wg wzoru określonego w załączniku nr 2 do rozporządzenia (odrębnie dla UDT/TDT/WDT). Jeśli na uprawnieniach nie mamy odnotowanej daty ważności uprawnień zachowują one ważność przez okres 5 lat od daty wejścia w życie znowelizowanych przepisów ustawy (art. 3 ust. 1 tej ustawy), czyli 5 lat od dnia 1 stycznia 2019 r.

 

Zapisy on-lineZaufane opinie